Browsing Tag

เทอม 1

Default
ม.5 มัธยม

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาคณิต ม.5 เทอม 1

คำอธิบายและโครงสร้าง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่…

Read More
14/10/2013