กิจกรรม

Science Show 2012 ครั้งที่ 2 โรงเรียนดารุสสาลาม (ชุดที่ 2)


การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือ Science Show ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนดารุสสาลาม