นอกห้องเรียน

เว็บโปรแกรมคำนวณออนไลน์ “Kidlek.com”

แนะนำเว็บไซต์ฟรีเครื่องคิดเลขและโปรแกรมคำนวณออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่ไม่มีเครื่องคิดเลขหรือต้องการโปรแกรมเฉพาะที่ฟรี ใช้ได้ทันที และไม่ต้องติดตั้ง

www.kidlek.com


kidlek.com มีโปรแกรมคำนวณแบ่งได้ 6 หมวด 1.การเงิน 2.คณิตศาสตร์ 3.เคมี 4.ฟิสิกส์ 5.แปลงค่า 6.โปรแกรมคำนวณทั่วไป

1.หมวดการเงิน
บวกเมทริกซ์ 3×3 (Matrix Addition)
คํานวณภาษี
คํานวณสินเชื่อค่างวดรถ
คํานวณสินเชื่อค่างวดบ้าน


2.หมวดคณิตศาสตร์
ลบเมทริกซ์ 3×3 (Matrix Subtraction)
คูณเมทริกซ์ (Matrix Multiplication)
แรงค์เมทริกซ์ N x N (Rank of Matrix)
ลอการิทึม (Log – Antilog Logarithm)
ปีทาโกรัส (Pythagoras Theorem)
ผลรวมอนุอนุกรม (Sum of Series)
มอดุโล (modulo)
โปรแกรมคำนวณหาค่า บวก ลบ คุณ หาร
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (Percentage)
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานv.1
คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานv.2
คำนวณวงกลม (Circle)
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (Scientific calculator)
สมการกำลังสอง (Quadratic Equation)
สมการกำลังสาม (Cubic Equation)
สมการกำลังสี่ (Quartic Equation)
สมการพหุนาม 5 ดีกรี (polynomial equation Solver)
หารยาวสมการพหุนาม (Polynomial Long Division)
อสมการเชิงเส้น (linear inequalities)
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number)
ลําดับเลขคณิต (Arithmetic Progression)
ถอดสแควรูทรากที่ N (Radicals Nth Root)
จุดร่วมเส้นตรง 3 จุด (Collinearity Three Points)
ดิสคริมิแนนต์ของสมการกำลังสอง (Discriminant)


3.หมวดเคมี
สมการสถานะของก๊าซอุดมคติ
กฏของดาลตัน (Dalton’s law)
ดุลสมการเคมี
ตารางธาตุเคมี


4.หมวดฟิสิกส์
การเคลื่อนที่ในแนวระดับ
แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่นิวตัน
งานและพลังงาน
โปรเจกไทล์ (Projectile)


5.หมวดแปลงค่า
อุณหภูมิ
แปลงเลขฐานสิบฐานสอง
แปลงโค้ดสี


6.หมวดโปรแกรมคำนวณทั่วไป
คํานวณเกรดเฉลี่ย
คำนวณค่า BMI
คำนวณวันไข่ตก วันจะท้อง
คำนวณระยะทางระหว่างสถานที่

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x