ประถม

แผนการเรียนรู้ที่ 1 (กีฬาแชร์บอล)

สาระสำคัญ

            ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล  และการเสริมสร้าง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล

จุดประสงค์การเรียนรู้    

 1. ด้านความรู้ : Knowledge (K) บอกประวัติกีฬาแชร์บอล ความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล และบอกวัสดุ อุปกรณ์ สนาม ในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ : Process (P) สามารถคิด การทำงานกลุ่ม การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้
3. ด้านเจตคติ : Attitude (A) อธิบายคุณค่าความสำคัญ ประโยชน์การออกกำลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้

ดูตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่ 1