Browsing Category

ม.5

Default
ม.5 มัธยม

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาคณิต ม.5 เทอม 1

คำอธิบายและโครงสร้าง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่…

Read More
14/10/2013
Default
ม.5 มัธยม

รูปแบบแผนการสอน

แผนการเรียนรู้ ม.5 “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” หัวข้อ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยมีการแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์และการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์…

Read More
14/10/2013
ม.5

เอกสารประกอบการเรียน ลำดับ อนุกรม ม.5

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1นี้จะประกอบไปด้วย 2 บทเรียน เอกสารที่ให้ดาวน์โหลดนี้เป็นเอกสารบทที่ 1 เรื่องลำดับและอนุกรม…

Read More
14/10/2013