Browsing Category

มัธยม

ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2560 ป.6 ม.3 และ ม.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020
ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2561 ป.6 ม.3 และ ม.6

ทางสทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ พวกเราสามารถเข้าไปโหลดตามระดับชั้นและรายวิชาได้เลยจ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์  ข้อสอบพร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020
ม.3 ม.6 มัธยม

รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

กด like ให้กำลังใจกันด้วยน่ะ รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556…

Read More
04/12/2013
Default
ม.5 มัธยม

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาคณิต ม.5 เทอม 1

คำอธิบายและโครงสร้าง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่…

Read More
14/10/2013
Default
ม.5 มัธยม

รูปแบบแผนการสอน

แผนการเรียนรู้ ม.5 “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” หัวข้อ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยมีการแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์และการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์…

Read More
14/10/2013