Browsing Category

ประถม

ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2560 ป.6 ม.3 และ ม.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020
ดาวน์โหลด ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET 2561 ป.6 ม.3 และ ม.6

ทางสทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ พวกเราสามารถเข้าไปโหลดตามระดับชั้นและรายวิชาได้เลยจ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์   ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์  ข้อสอบพร้อมเฉลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Read More
21/01/2020
ประถม

เฮฮากับ Plickers

กิจกรรมหรรษาระหว่างเรียน “ติวเรียนเรียนติว” กับนักเรียนชั้นป.3,4,5,6 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส…

Read More
23/01/2019
ประถม

แผนการเรียนรู้ที่ 1 (กีฬาแชร์บอล)

สาระสำคัญ             ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล  และการเสริมสร้าง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล…

Read More
20/07/2014