• กิจกรรมหรรษาระหว่างเรียน “ติวเรียนเรียนติว” กับนักเรียนชั้นป.3,4,5,6 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
  • สาระสำคัญ             ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล  และการเสริมสร้าง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล