ดาวน์โหลด ป.3 ประถม

รวมข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2555 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2556 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2557 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบ เฉลย

ข้อสอบ NT (ด้านการคำนวณ) ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบ เฉลย