คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาคณิต ม.5 เทอม 1

คำอธิบายและโครงสร้าง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 40 ชั่วโมง รหัสวิชา ค32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1.0 หน่วยกิต รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 40 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51 Read more

รูปแบบแผนการสอน

แผนการเรียนรู้ ม.5 “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” หัวข้อ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยมีการแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์และการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ Read more

เอกสารประกอบการเรียน ลำดับ อนุกรม ม.5

เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1นี้จะประกอบไปด้วย 2 บทเรียน เอกสารที่ให้ดาวน์โหลดนี้เป็นเอกสารบทที่ 1 เรื่องลำดับและอนุกรม Read more